Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL www.niebagatela.com, zwanego dalej "Sklepem".

2. Każda osoba dokonując zakupów w Sklepie staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem Sklepu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

4. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

5. Użytkownik poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Polityką ochrony prywatności.

6. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie.

8. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;

9. Administrator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Użytkownika usług określonych w Regulaminie.

10. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

§ 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług

1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż detaliczna: okularów przeciwsłonecznych, oprawek optycznych oraz innych produktów optycznych.

§ 3 Polityka prywatności

1. W Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies.

2. Sklep informuje Użytkowników, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem.

§ 4 Zasady dokonywania zakupów

1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.

3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, w którym Użytkownik podaje następujące dane:

a) Imię i nazwisko

b) Adres email

c) Numer telefonu

d) Dane adresowe do wysyłki

4. Warunkiem dokonania zamówienia jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu w formie zaznaczenia okienka pod treścią Regulaminu.

5. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

6. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Użytkownika:

a) Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest w terminie 24 godzin od dnia złożenia zamówienia przez Użytkownika.

b) W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Użytkownik jest o tym niezwłocznie informowany. Użytkownik decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

7. Użytkownik i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.

8. W Sklepie honorowane są następujące formy płatności:

a) Płatność przy odbiorze - płatność za pobraniem

b) zwykły przelew

9. Zamówiony towar wysyłany jest wysyłany w czasie od 48 godzin do 21 dni w zależności od modelu okularów oraz zaksięgowania kwoty należnej za produkt. 10. Przesyłki wysyłane są kurierem DPD. Koszt przesyłki przy tej formie dostawy wynosi 18 złotych na terenie Polski. 11. Na życzenie klienta przesyłki mogą również zostać przesłane za pomocą paczkomatów InPost. Koszt przesyłki przy tej formie dostawy wynosi 15 złotych na terenie Polski. 12. W przypadku zamówień kilku sztuk towaru koszt przesyłki nie zmienia się tj. wynosi tyle samo co za 1 sztukę. 13. Po wysłaniu towaru Klient dostanie drogą mailową numer przesyłki. Przesyłkę można zlokalizować pod następującym adresem: a) Przesyłki kurierskie: http://www.dpd.com.pl/ 14. Dostawa zamówienia przesyłką kurierską od 24 do 48h.

15. Wraz z Produktem wysyłany jest paragon potwierdzający dokonanie zakupu. Podczas zakupu prosimy o podanie danych

o Imię i nazwisko/firmę,

o Adres zamieszkania/siedziby,

o Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),

o Numer zamówienia,

o Adres korespondencyjny

16. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie oraz nowości dotyczących nowych produktów marki Niebagatela

17. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę.

§ 5 Produkty

1.Wszelkie Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe i oryginalne. Wszystkie produkty posiadają 365 dniową gwarancję, począwszy od dnia zakupu,obejmująca defekty powstałe przy produkcji bądź defekty materiałów użytych do produkcji. Gwarancja nie obejmuje defektów powstałych w wyniku uszkodzeń mechanicznych lub w wyniku użycia produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Sklep zastrzega sobie prawo do oceny, czy złożona przez użytkownika reklamacja spełnia powyższe warunki. Gwarancja ważna jest tylko z dowodem zakupu.

2. Oferowane przedmioty są wykonywane ręcznie, co nie daje możliwości zapewnienia pełnej powtarzalności danej oferty. Różnice te mogą dotyczyć w niewielkim stopniu, np. koloru, kształtu przedmiotu.

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271), Klient ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie dziesięciu dni od dnia wydania rzeczy. Do zachowania dziesięciodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności zakupionego Produktu z umową, Użytkownik będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. Reklamacje dotyczące zamówionych Produktów mogą być składane drogą mailową na adres niebagatela@niebagatela.pl.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres, ID zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.

4. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie stwierdzenia niezgodności towaru z umową sprzedaży, Użytkownik będący konsumentem, ma prawo żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeśli Użytkownik będący konsumentem z powodu nadmiernych kosztów nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo

wymiana narażałaby Użytkownika na znaczne niedogodności, Użytkownik będący konsumentem ma prawo domagać się odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia nie przysługuje, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

5. Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 30 dni od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.

6. Użytkownik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu.

7. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta produkt zgodny z umową.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach, dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie www.niebagatela.com.

3. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu, chyba że postanowienia nowego Regulaminu są dla Użytkownika korzystniejsze. Użytkownik dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie ze Sklepu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Użytkownik może zrezygnować z korzystania ze Sklepu.

4. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

 

Głęboko wierzymy, iż powyższy regulamin jest przejrzysty i zrozumiały dla wszystkich użytkowników.

 

Regulamin